Czym jest świadectwo pracy

Świadectwo pracy wydawane jest przez pracodawcę pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w momencie zakończenia stosunku pracy. Czym jest świadectwo pracy? Jakie informacje powinny być w nim zawarte i kiedy pracodawca ma obowiązek wydać je pracownikowi? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Jakie informacje zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który jest wydawany przez pracodawcę pracownikowi w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli umowy na czas określony, nieokreślony oraz na okres próbny.

W świadectwie pracy zawarte są konkretne informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Mają one na celu pomóc przyszłemu pracodawcy ustalić uprawnienia pracownicze, a także uprawnienia wynikające z ubezpieczenia społecznego.

Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy? Zgodnie z treścią art. 97 § 2 KP świadectwo pracy ma zawierać informacje o:

  • okresie oraz rodzaju wykonywanej pracy,
  • trybie oraz podstawie prawnej rozwiązania stosunku pracy albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • wymiarze czasu pracy pracownika w trakcie trwania zatrudnienia,
  • zajmowanych stanowiskach lub pełnionych funkcjach.

Ponadto w świadectwie pracy powinny znaleźć się wszelkie informacje konieczne do określenia uprawnień pracowniczych, a także uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo, jeśli w trakcie trwania stosunku pracy doszło do zajęcia wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami o postanowieniu egzekucyjnym, taka informacja również powinna znaleźć się w świadectwie pracy. Co więcej, pracownik ma prawo zażądać wskazania w świadectwie pracy informacji na temat wysokości oraz składników wynagrodzenia, a także uzyskanych przez siebie kwalifikacji.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje na temat treści świadectwa pracy, a także sposobu oraz trybu jego wydania czy też jego ewentualnego sprostowania, zapoznaj się z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Co ważne, załącznikiem do tego rozporządzenia jest wzór świadectwa pracy wraz z instrukcją, w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić przedmiotowy dokument.

Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?

Pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, a więc w ostatnim dniu, w którym pracownik zachowuje status pracownika w przypadku, gdy pracodawca nie zamierza nawiązywać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy, w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Pracownik nie ma obowiązku składania wniosku o wydanie świadectwa pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie go z własnej inicjatywy.

Jeśli doszło do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w takim przypadku pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia pracownika. Z kolei w sytuacji, gdy doszło do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, świadectwo pracy powinno być wydane w dniu złożenia drugiej stronie oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

Świadectwo pracy – co jeszcze warto wiedzieć?

Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie i wręczenie pracownikowi świadectwa pracy. Może to zrobić osobiście, przesłać pocztą na wskazany przez pracownika adres lub też wręczyć go poprzez osobę pisemnie upoważnioną przez pracownika. Nie ma on jednak prawa zobowiązać pracownika do osobistego odebrania świadectwa pracy w siedzibie firmy ani obciążania go kosztami doręczenia dokumentu.

Co więcej, jeśli z pracownikiem zostanie nawiązany kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniego stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy jedynie na jego wniosek (złożony w formie papierowej lub elektronicznej). Pracownik ma prawo złożyć taki wniosek w każdym czasie trwania stosunku pracy i może on dotyczyć wydania świadectwa pracy, obejmującego poprzedni okres zatrudnienia czy też wszystkie okresy zatrudnienia, za które do tej pory nie wydano świadectwa pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od momentu złożenia wniosku.

Warto również dodać, że istnieje jeden wyjątek od zasady wystawiania świadectwa pracy w dniu ustania stosunku pracy. Zawarty jest w Art. 97 § 1 Kodeksu pracy i dotyczy sytuacji, w której pracodawca nie może wystawić świadectwa w tym dniu z przyczyn obiektywnych. Gdy nie jest to możliwe, jego obowiązkiem jest doręczenie pracownikowi niezwłocznie (za pośrednictwem poczty lub w inny sposób) świadectwa pracy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Ponadto należy pamiętać, że obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy jest bezwzględny. Tak więc pracodawca nie ma prawa uzależnić jego wystawienia od wykonania jakiejkolwiek czynności przez pracownika – jest to prawo pracownika. Warto także mieć na uwadze, że świadectwo pracy jest oświadczeniem wiedzy, nie zaś woli pracodawcy, stąd też nie może się w nim zawierać ocena pracownika, a wyłącznie fakty wskazane w odpowiednich przepisach.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here